CA
ES
EN

Normativa de redacció i presentació d’articles

Amb l'objectiu d'unificar tots els articles de la revista Mnemòsine. Revista Catalana de Museologia, hem confeccionat la següent normativa d'estil. Us agrairem que seguiu les normes fixades per tal de facilitar el tractament dels textos. Només de manera excepcional i justificada, el consell de redacció pot acordar publicar articles que no s’hi ajustin.

Text

• Idioma: Els articles es poden presentar indistintament en català, castellà o anglès, o en diversos idiomes si l’autor/a els proporciona.

• Extensió en número de caràcters: 30.000 (espais inclosos).

• Tipografia: Arial 12

• Format: Word o equivalent en programari lliure.

• Estructura: L’article estarà encapçalat per un títol. Només s’hi podrà incloure un nivell de subtítols en el text ex:

1 XXXXXXXXXXXX

1.1 YYYYYYYYYY

• Notes: Al final de l’article. No es limitarà el nombre de notes.

• La revista Mnemòsine adopta les normes de citació de l’estil APA reelaborades per la Universitat de Girona, que podeu trobar al seu lloc web:

https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-apa

Altres arxius

• Imatges: JPG o PNG (màxim 1 Mb )

• So: MP3 (màxim 2 minuts de durada)

• Vídeo: MP4

• Cada article podrà incloure un màxim de 10 arxius d’imatge, àudio o vídeo.

• Elements com taules, gràfiques o il·lustracions es presentaran com imatges (format JPG o PNG).

• Caldrà referenciar la posició exacta dels recursos (imatges, àudios, vídeos) dins del text amb una crida, així com el seu corresponent peu (200 caràcters màxim), o bé lliurar una relació d’insercions dels recursos, indicant la posició exacta i el peu corresponent, en un document annex.

Annexos

• Foto actual de l’autor/a.

• Breu CV amb una extensió màxima de 5 línies (400 caràcters espais inclosos).

• Contacte de correu electrònic i/o perfils a les xarxes socials (opcional)

• Abstract de l’article: extensió màxima de 10 línies (400 caràcters espais inclosos), indicant un mínim de 3 i un màxim de 5 paraules clau, en dues llengües, una d’elles l’anglès).

Entrega dels continguts

• Els textos i recursos que acompanyin els articles s’enviaran com arxius adjunts per correu electrònic a l’adreça: revista@amc.cat

Autoria, responsabilitats ètiques i drets

• Els articles hauran de ser originals i no haver estat publicats amb anterioritat, llevat de casos excepcionals i justificats.

• El consell redacció de la revista Mnemòsine revisarà els articles i podrà suggerir esmenes o excloure aquells articles que no s’ajustin a aquestes normes, o que no s’ajustin a les temàtiques tractades a la revista o que no compleixin amb la qualitat exigida.

• El lliurament del treball a la revista Mnemòsine equival a una manifestació expressa de l’autor/a de ser el/la titular exclusiu/va dels drets de propietat intel·lectual. Llevat que l’autor/a indiqui expressament una altra cosa, la revista Mnemòsine entén que l’autor/a pot disposar de les imatges, les taules, gràfiques, i altres materials complementaris que acompanyin l’article.

• La revista Mnemòsine declina qualsevol responsabilitat sobre possibles conflictes derivats de l’autoria dels treballs que s’hi publiquin.

• És responsabilitat dels autors/es que els textos enviats s’ajustin a la legalitat vigent en el moment de la publicació de l’article relativa als drets d’autor.

• Amb la tramesa del treball a la revista Mnemòsine, els/les autors/es accepten les condicions de la mateixa i autoritza la publicació dels articles a la web, la reproducció, la distribució i la comunicació pública en qualsevol suport.

• Un cop acceptat l’article per a la seva publicació a la revista Mnemòsine, l’autor/a haurà de lliurar una carta de confirmació de l’autoria.

• La revista es publica sota la llicència Creative Commons 4.0 by-nc. Els/les autors/es retenen els drets (copyright i drets de publicació) dels seus textos.

Protecció de dades

• Les dades de caràcter personal facilitades pels autors/es a la revista Mnemòsine no seran revelades sense el consentiment previ de l’autor/a.

Consell de redacció

És responsabilitat del consell de redacció de la revista Mnemòsine:

• Proposar les línies editorials de la revista a la Junta Directiva de l’AMC, que serà qui les aprovarà.

• Encarregar l’elaboració de continguts als autors/es i fer-ne el seguiment.

• Coordinar i/o dur a terme les tasques de revisió, correcció i publicació dels continguts. Fer el seguiment del calendari d’edició.

• Coordinar les tasques de les empreses proveïdores de serveis de la revista.

• Proposar la incorporació de nous membres al consell assessor de la revista.