CA
ES
EN
Número 9, any 2019
Revista Catalana de Museologia

El poder evocador de l’objecte

Les peces dels museus usades per al treball de la memòria i les emocions

Data publicació: 25/03/2019


Reflexió

Data publicació: 25/03/2019

Reflexió

Abstract

L’ús de l’objecte des de la vessant didàctica s’ha estudiat extensament i no és un fet nou. De fet, ja a principis del segle XX, els pares del mètode Montessori i Decroly el consideraven un potent generador de connexions per a l’aprenentatge infantil, en tant que, com a elements de referència, els objectes ens ajuden a fixar els conceptes apresos i estimulen també nous aprenentatges.

Però més enllà d’incentivar l’aprenentatge en edats primerenques, els objectes són importants evocadors del record. I precisament aquest potencial per crear connexions amb la memòria i, sobretot, la seva capacitat de despertar emocions són els eixos estructurals de l’estudi que presentem a continuació.

Antecedents. La didàctica de l’objecte

“L’aprenentatge basat en la realitat, en l’objectualitat, és molt important, més ara que en el passat. Per això, el museu, amb els seus objectes, es transforma en una matèria formativa especialment útil per fer front als reptes de la societat present”(1)

No és cap novetat que l’objecte, com a testimoni del passat, és un element amb un gran potencial per treballar la història a l’aula i al museu.

De fet, ja la tradició de Montessori(2) en parlava com a instrument capaç d’activar vincles i de propiciar el coneixement per a l’infant, i és aquesta mateixa premissa la que postula a l’actualitat l’anomenada Escola Viva. És l’escola que situa l’infant al centre de l’aprenentatge, que el deixa aprendre al seu ritme, tot usant els recursos que té a l’abast com a interlocutors als quals donar respostes.

Tal com assenyalen Joan Santacana i Nayra Llonch al seu Manual de didàctica de l’objecte al museu, l’objecte crea empatia amb allò que se’ns explica i desenvolupa una funció didàctica clau com a desencadenant de temes.

Lluny de la tecnologia i la virtualitat que sembla envair-ho tot, l’objecte propicia la interactivitat i la manipulació directa, amb la qual cosa s’aconsegueix un grau més gran d’implicació per part de l’alumnat.(3)

Les propostes didàctiques que usen l’objecte com a comú denominador tenen un perfecte aliat: els kits o maletes pedagògiques, recursos d’ampli recorregut als museus i centres d’interpretació. L’ICOM defineix la maleta didàctica com una “unitat portàtil adequada per a la seva producció en sèrie (...) els elements que reuneix estan relacionats amb un tema clarament delimitat, preparats per a l’exposició o manipulació per part de l’usuari. Seguint uns objectius especials respecte a la instrucció i educació, pretén estimular l’activitat individual i col·lectiva”.(4)

És molt freqüent, doncs, que les maletes o kits pedagògics siguin contenidors d’objectes que esdevenen fils conductors, elements per tal d’incentivar el debat, i retenir el contingut que s’explica. Una imatge val més que mil paraules i, així, també a l’aula i al museu, el discurs resulta molt més motivador i entenedor si s’acompanya d’objectes palpables, manipulables. Objectes als quals poder interrogar.

En aquest sentit, les maletes contenen objectes que poden ser directament manipulats i “sentits”, al contrari del que passa amb les peces en peanyes o incrustades en les escenografies dels museus. Entenem, doncs, que els kits didàctics propicien un debat i una reflexió directa amb aquells que són partícips de la descoberta, i s’acosten molt més, en aquest sentit, al museu obert i democràtic que cada vegada té més pes a les societats actuals.

A més a més, és important recordar que tot objecte pot parlar-nos, sempre que li fem les preguntes oportunes. L’anàlisi de la peça es pot dur a terme des de multiplicitat d’òptiques: quina forma té, quina funció desenvolupava, com i quan es va crear, de quin material està feta, entre moltes d’altres.(5)

Però més enllà de les diverses perspectives a partir de les quals es pot aprendre, el present assaig se centrarà, principalment, en les emocions que l’objecte desperta en la persona que el mira i l’interroga.

El poder evocador de l'objecte

Per analitzar el potencial de l’objecte com a desencadenant d’emocions començarem amb un petit exercici pràctic.

Tanqueu els ulls i penseu en un objecte molt important que us vinculi directament amb un entorn estimat. Aquell objecte que us l’evoqui.

Al costat d’aquesta imatge, situeu un mateix objecte, de morfologia i funció idèntiques, que no heu conegut mai o amb el qual no tingueu cap vincle emocional. Són objectes iguals quant a forma i funció, però ens fan sentir el mateix?

Fem més evident l’exercici que proposo. Al costat de la cafetera que us remet directament a la casa de la vostra infància, de manera que de la imatge quasi se’n pugui desprendre l’olor de cafè acabat de fer, situeu-hi una cafetera qualsevol, amb la mateixa funció pràctica i la mateixa morfologia, però que no representi res a escala personal. L’impacte emocional que generen una cafetera i altra és nítidament diferent.

En un primer ordre de coses, tant una cafetera com l’altra tenen el mateix potencial didàctic. Amb totes dues podem treballar infinites possibilitats des d’un punt de vista pedagògic, des dels usos i costums de la societat de mitjans del segle XX fins a la revolució tecnològica, mitjançant una comparativa entre cafeteres manuals i automàtiques. Podem inclús usar-les per explicar el procés físic que du l’aigua a l’estat d’ebullició, o treballar la història de l’acer inoxidable i el seu impacte en la indústria manufacturera. Les possibilitats didàctiques de la comparació són infinites.

Però més enllà d’això, el que distancia tots dos exemples és el vincle emocional que s’estableix entre l’un i l’altre. La primera cafetera és la nostra. La que ens porta a casa, la que ens fa sentir. La segona cafetera ens és de gran utilitat per al plantejament didàctic i educatiu, seguint amb la màxima de Montessori que “els objectes ensenyen”. Per tant, simbòlicament, el que separa aquests dos objectes és que el primer es vincula amb la nostra memòria i identitat.

Tenint en compte això, voldria destacar dues premisses bàsiques:

L’objecte és símbol d’identitat

Ens aferrem a les coses per tenir memòria present, i el que és material és garantia de la nostra identitat, ens defineix, i deixa constància del nostre pas per la història. La paraula se l’endú el vent, però l’objecte perdura, i és aquesta transcendència el que fa que les coses, moltes vegades d’ús quotidià, esdevinguin símbols de nosaltres mateixos.

En època de virtualitat, a més, representa quelcom cada vegada més necessari. Davant les tecnologies en tres i quatre dimensions, tocar i sentir el que és real, material, és cada vegada més important.

Els objectes són generadors de vincle emocional

Les pràctiques que usen l’objecte com a interlocutor es distancien d’un discurs homogeneïtzador, monolític, i en proporcionen un de polièdric i amb infinites lectures.

Una mateixa peça tindrà tantes lectures com persones siguin interpel·lades a parlar-ne. Només cal fer la prova.

Amb l’ús de l’objecte des d’una perspectiva vivencial no és possible aconseguir la neutralitat o l’objectivitat en el missatge, però existeix realment l’objectivitat en els discursos històrics?

L’objecte esdevé, doncs, l’eina perfecta per trencar discursos monolítics, perquè interpel·la a la participació directa, preguntar-se “quin significat té aquest objecte per a mi?”.

La proposta de treball vinculada a les emocions i als valors, més enllà de l’estrictament didàctica, és la que en definitiva permet la democratització dels continguts explorats, de manera col·lectiva.

Com treballar el vincle emocional amb l'objecte?

Alguns exemples

A continuació explorarem casos pràctics que podem dur a terme en l’àmbit museològic usant l’objecte com a centre d’interès, amb una voluntat clara d’establir-hi un vincle emocional.

Per fer-ho, ho explicarem des de tres perspectives diferents, depenent de l’òptica a partir de la qual s’analitzi:

 • L’objecte que permet crear un vincle entre una persona i una altra que ja no hi és.
 • L’objecte que permet crear un vincle directe entre una persona i el seu mateix record.
 • L’objecte que permet crear un vincle entre una persona i el seu record, i ho fa mitjançant la intermediació d’una segona persona.

Cas 1

L’objecte que permet crear un vincle entre una persona i una altra que ja no hi és

 

Les persones tenim un notable desig de viatjar a altres èpoques, a altres indrets i realitats. Canviar d’època, canviar d’història, i viure la fantasia de ser una altra persona. L’objecte pot ser molt efectiu en la creació d’aquesta fantasia. Ens centrarem en aquest aspecte en el primer cas.

Bona part dels museus, encara avui dia, conceben el seu discurs centrant-se en la conservació de la peça i la mostra de les col·leccions de forma parcel·lada, i exposada en peanya o en vitrina, de manera descontextualitzada del seu propi entorn.

L’ús de l’objecte al museu es pot abordar des d’una manera que podríem anomenar “clàssica”, en què el discurs se centra en la col·lecció mateixa de les peces. Un munt de postals, de pipes de fumar, de rellotges de butxaca, entre milers d’altres coses. Un exemple d’aquesta tipologia de museu el trobem al Frederic Marès de Barcelona. En aquest cas, el pes de l’objecte és innegable, ja que constitueix l’eix central del discurs museogràfic. Però es presenta descontextualitzat del seu entorn, en parcel·les compartimentades i sense un relat que vinculi les diverses col·leccions en un tot unitari.

En un altre ordre de coses, hi ha els museus i centres d’interpretació que usen l’objecte per crear un vincle emocional amb la persona que els visita.

Aquest concepte està estretament vinculat al recurs escenogràfic com a creador d’experiències i sensacions.

L’objecte ja no és útil en tant que és part d’una col·lecció de coses, sinó que és un testimoni de la vida d’una persona que ja no hi és. Pot ser un de sol, perquè el nombre no és rellevant. La càrrega simbòlica radica en el que representa.

En aquests casos és primordial comptar amb un disseny museogràfic prou atractiu, que l’englobi i l’acompanyi. L’ús de l’objecte per al discurs museístic té, de fet, molt de pràctica escenogràfica: la posada en escena mitjançant la peanya, l’ús de la llum per crear calidesa, de la fotografia com a recurs de suport del mateix objecte, l’attrezzo complementari, etc.

L’objecte, en aquests casos, és el testimoni que evoca un passat que ja no hi és i permet establir un diàleg entre el passat i el present, entre el que fuig i el que queda. En aquest punt, mereix una atenció especial la posada en escena en els camps d’extermini nazis, reconvertits en centres d’interpretació per explicar els terribles fets que hi van passar. Allà, els objectes parlen per si sols, amb una irrefutable càrrega emocional.

Com a suport de l’objecte, i viceversa, requereix una menció especial l’ús de la fotografia per posar en context el que se’ns està explicant. És innegable el poder comunicador que té la fotografia i el missatge explícit que conté.

Nombrosos projectes socials dels museus catalans actuals estan basant l’estimulació de la memòria de persones afectades per malalties neurològiques en la praxis vinculada a l’anàlisi de fotografies. El treball amb l’objecte esdevé un complement ideal perquè aporta un missatge implícit que cal desxifrar. A continuació, posaré un exemple per fer més entenedor el que exposo.

Plantegem un taller pràctic en el qual usem una fotografia dels anys cinquanta i una peça que apareix a la mateixa imatge. Aquest taller es duria a terme amb persones afectades per malalties neurològiques per treballar i potenciar la memòria.

A la fotografia escollida, imaginem que hi apareix una escena familiar, en la qual la taula està parada per dinar. Entre els objectes que hi observem, trobem una escudella.

A partir d’aquí, plantegem un debat a l’entorn de les tradicions de mitjans del segle XX. La fotografia per si sola ens proporciona molta informació: com era aquella casa, com vestia la gent, la vaixella que feien servir. Més enllà d’això, podem explorar com se celebraven les festes nadalenques, per exemple a la societat catalana dels anys cinquanta.

Acompanyant la fotografia, mostrem una escudella similar o idèntica a la que apareix a la fotografia. Una que la gent que està realitzant el taller pot tocar i a partir de la qual pot elaborar un discurs molt més vivencial o aproximat a la realitat subjectiva que els és pròpia. Com celebraven el Nadal a casa seva, quins àpats s’hi preparaven, quins ingredients s’usaven, quina olor feia el menjar… Una infinitat d’emocions i de records que es despleguen a partir d’una fotografia i una sola peça de porcellana. Tots dos recursos es complementen i permeten la participació directa de la persona que està formant part del debat.

El museu decimonònic com a temple de les muses, contenidor i conservador de col·leccions, deixa pas a un espai democràtic en què l’objecte s’interpel·la. Un espai apte per a tots els públics, que pretén fer sentir i crear un vincle emocional amb el passat.

Cas 2

L’objecte que permet crear un vincle directe entre una persona i el seu mateix record

 

En el primer cas, ens hem centrat a explicar l’ús que fem d’un objecte “heretat” d’un passat per posar-lo en context i explicar-lo a la societat actual.

En aquest segon exemple, aprofundirem en com podem incentivar la participació directa de la ciutadania mitjançant l’ús d’objectes personals, els quals són aportats per les persones usuàries del museu.

Per a aquest apartat, usarem l’anomenat Museu del Quotidià com a exemple de bona pràctica.

El Museu del Quotidià és una iniciativa cultural que consisteix en l’organització de tallers participatius que es duen a terme a centres de dia de gent gran i que es clausura amb una mostra final d’objectes. És una idea original d’Experimentem amb l’Art i va ser un projecte itinerant entre diversos museus catalans entre el 2009 i el 2012. Serveix com a exemple d’una acció que pretén incentivar la participació ciutadana al museu mitjançant la posada en valor de l’objecte quotidià, vinculat directament a un record personal.

Podríem dir que l’objectiu principal d’aquesta experiència és recuperar les històries de les persones que conformen una comunitat i fer-les visibles, mitjançant el testimoni dels seus objectes més preuats i personals. Objectes que fan de portaveus d’experiències viscudes. El valor de les peces no radica en el cost econòmic ni en l’originalitat, sinó que són significatives en tant que representen directament la història de la persona que les aporta.

En línies generals, el museu vol que sigui la mateixa ciutadania la que nodreixi de coneixement una recerca i un patrimoni compartits, el resultat dels quals constitueix l’exposició.

La proposta es dirigeix més específicament a gent gran, que és la que disposa d’objectes d’ús quotidià que han quedat obsolets a escala pràctica. És una acció de reconeixement a les persones que hi participen, que són les dipositàries d’un bagatge històric que cal revalorar.

Més concretament, els objectius de la proposta es resumeixen en aquests punts:

 • Treballem la noció de patrimoni de forma integral: la vessant material i la immaterial.
 • Reflexionem sobre l’objecte i les relacions que hi establim.
 • Creem connexions entre passat, present i futur.
 • Consolidem una noció de memòria col·lectiva: som una comunitat que comparteix coneixement.
 • Posem en pràctica valors com els de participació, autoria compartida, i treball a partir de la quotidianitat.
 • Propiciem una experiència que genera empatia entre el públic i l’obra exposada.

Pel que fa a l’estructura de les sessions, el plantejament d’Experimentem amb l’Art és el següent:

A la primera sessió els i les participants, dinamitzats per un educador/a del museu, fan un debat entorn del valor de l’objecte i el paper que duen a terme els museus i els arxius com a dipòsits en els quals es conserven els objectes en bones condicions, i a la vegada com a divulgadors del patrimoni i la història que hi estan vinculats. En aquesta primera trobada, es convida els/les participants a portar un objecte que estimin, que sigui important per a ells/es, a la propera sessió.

A la segona trobada, s’identifiquen els objectes que els participants han dut de casa, mitjançant un diàleg conduït pel mateix educador/a. Les preguntes vehiculars d’aquest diàleg són:

-       Què és l’objecte que presentem?

-       Quin ús tenia?

-       Quin valor simbòlic té per a la persona que el porta?

-       Per què l’ha escollit?

-       Quina època de la seva vida representa?

En acabar la sessió, i havent explicat aquesta informació, cada participant omple una fitxa de registre de la peça, perquè el que s’ha compartit quedi per escrit.

Així com les dues primeres sessions es duen a terme al mateix centre de dia, la tercera es condueix directament al museu. El més interessant, i sempre aconsellable, és que aquesta tercera sessió i la mostra posterior coincideixi amb alguna jornada especial de divulgació del patrimoni, perquè l’impacte i la participació ciutadana siguin més grans.

A la tercera sessió, els i les participants porten els objectes al museu i els col·loquen en unes peanyes o uns calaixos ja preparats per a l’ocasió. Vinculat a l’objecte, el/la visitant hi trobarà la cartel·la que explica de qui és aquella peça, quin ús tenia i què és important per a la persona que l’ha portada.

A manera de síntesi, d’aquesta experiència cal remarcar els aspectes següents:

 • El museu va més enllà dels seus murs i treballa amb la comunitat directament.
 • El valor de les peces no és econòmic, sinó emocional.
 • Els objectes expliquen històries personals, subjectives, vinculades amb el jo més íntim; per tant, ens ajuden a posar noms i cognoms a vivències úniques que conformen una història global.
 • Dessacralitzem la noció de patrimoni i la concepció del museu com a lloc tancat. Això és especialment necessari en museus que no destaquen per les seves col·leccions de peces, i convertim aquesta debilitat en una oportunitat per potenciar la participació ciutadana amb la cessió d’objectes d’ús quotidià, d’elevat component emocional.

Cas 3

El vincle indirecte. Una persona reinterpreta el record i la memòria d’una altra

 

En aquest cas el record és filtrat, interpretat per una segona persona. Per tant, es treballa des d’una altra mirada i una altra dimensió, i pren més consistència, perquè es filtra des de dos punts de vista diferents i guanya quant a valor afegit. Es tracta, podríem dir, d’un “record al quadrat”.

Per plantejar-ho de forma més pràctica, ens centrarem en dos exemples concrets: el Calaix de Memòria i l’exposició itinerant de la Creu Roja Protegir la humanitat. Acabar amb la indiferència, dedicada als refugiats.

La proposta del Calaix de Memòria es basa a museografiar un objecte tan senzill i alhora tan quotidià com és un calaix, però amb una dosi molt especial de vinculació emocional. Aquest objecte escollit quedaria emmarcat, ara per ara, en un projecte imaginari, el Museu dels calaixos: un museu de memòria viva.(6)

Cada persona, en aquest espai, té un calaix per dipositar-hi els seus objectes més preuats des d’un punt de vista sentimental; a la vegada, aquests objectes s’acompanyen de fitxes tècniques explicatives sobre l’ús pràctic d’aquella peça però també, i encara més important, sobre el seu valor emocional.

La nostra proposta és, doncs, la d’un projecte integrador que aposta per una museografia democràtica, mòbil, caduca i no perenne, on la intervenció ciutadana tingui un paper fonamental. El Museu del Calaix és concebut, en definitiva, com un espai de diàleg.

Més que la simple presentació i explicació dels usos que un calaix pot oferir com a tal, es pretén establir un nexe de comunicació entre les persones que formarien part d’aquesta aventura.

Es tracta, doncs, d’un museu de les memòries vives, dels records conjugats amb una voluntat clara de present i de futur.

En aquest espai, tothom hi té cabuda, no cal ser un personatge mediàtic o famós, perquè el més interessant és la mateixa quotidianitat o el component anònim dels testimonis que hi estan representats.

El museu de les memòries vives permet alhora entendre la complexitat de la societat del nostre dia, en tant que està formada per persones molt diverses, amb els seus propis records, il·lusions i creences.

Concretament, es proposa un espai amb molts calaixos, on no sabrem què hi trobarem quan els obrim. I és aquesta sensació d’expectativa o de desconeixement inicial el que empeny el visitant a desvetllar què hi ha darrere de cada calaix, darrere de cada persona anònima entre els arxius.

Un munt de papers, audiovisuals, documents, imatges, objectes d’ús quotidià conformen la col·lecció de les memòries col·lectives, i el calaix esdevé el recipient ideal que permet mantenir el secret i alhora desvetllar-lo.

Però com s’estructura realment aquest discurs?

La proposta del Museu de Memòria es materialitza en arxivadors o calaixeres que contenen fitxes de classificació.

Al mateix arxivador hi ha inscrit el nom de la persona que volem “descobrir”, i les fitxes que hi trobarem a dins seran les encarregades de desxifrar els usos i el valor emocional vinculats a les peces a les quals es fa referència.

La tria de les peces, així com la seva descripció, es realitza des de l’òptica subjectiva d’una persona —familiar o no— que sent algun tipus de vinculació especial amb el que descriu; avis que parlen dels seus nets, nets que parlen dels seus avis, amics que es reten homenatges entre si. Per tant, l’objecte en si és un simple testimoni de la lectura subjectiva de la persona que du a terme l’experiència.

En definitiva, tothom pot ser partícip d’aquesta aventura. Només caldrà escollir una persona estimada, i omplir el seu calaix de coses que la identifiquin i la defineixin. Moltes vegades caldran poques paraules per fer-ho.

Pel que fa a les instruccions d’ús, quan s’obre el calaix —a escollir entre tots els altres del Museu del Calaix— s’hi trobaran unes fitxes numerades, que fan referència a l’objecte que expliquen. La descripció de la peça conté informació de tipus pràctic o d’ús, però també vincula l’objecte a un valor o a una emoció determinada que es vol transmetre.

Així, per exemple, en un calaix que una neta dedica a la seva àvia hi trobem uns peücs i una espelma. Els peücs de llana són peces de roba per als peus, però alhora tenen un fort component emocional per a la persona que ha realitzat la selecció de peces. Signifiquen escalfor, però també amor i tendresa, al cap i a la fi. De la mateixa manera que l’espelma conté, més enllà del seu aspecte pràctic, un fort component simbòlic d’esperança o de guiatge espiritual. És per això que tots dos objectes remeten a dos sentiments que queden reflectits en les fitxes.

Com a resum, podem dir que més important que la funció de tipus pràctic, al museu de les memòries vives preval el que conté la peça quant a sentiment o a emoció.

La descripció es fa des d’una subjectivitat inevitable. Es tracta d’un exercici molt més conceptual, immaterial, i vinculat amb les emocions en essència. En aquest context, ja no estem explicant la funció de l’objecte des d’un punt de vista didàctic, perquè la proposta que duem a terme en aquest cas té molt més de filosòfica que de continguts estrictament acadèmics.

Com a segon exemple dins d’aquest apartat, voldríem afegir el de l’exposició itinerant que la Creu Roja, amb la col·laboració del Fons Català per al Desenvolupament, ha organitzat recentment per sensibilitzar la ciutadania sobre el drama que estan vivint les persones refugiades arreu del món. És una exposició titulada Protegir la humanitat. Acabar amb la indiferència.

Una de les activitats pedagògiques que proposa aquesta exposició és la interpel·lació al públic sobre el que és important per a una persona refugiada quan marxa del seu país per motius de guerra o de conflicte. Un dels racons de l’exposició es concep com un “altar” en el qual es dipositen uns quants objectes que acompanyen aquestes persones durant el seu viatge, sovint a un destí que no coneixen. Una armilla salvavides, una llauna de menjar, un xumet de nadó, un os de peluix, unes sabates d’infant. A partir de la frase “Allò que m’acompanya”, les persones perceben la sensació d’incertesa en la fugida que evoquen els mateixos objectes.

A l’exemple que proposem, l’objecte ajuda a establir un vincle entre una persona, en aquest cas segurament aliena a la realitat del refugiat, i una altra que ha patit l’èxode.

En aquest cas concret, es fa encara més evident el poder de l’objecte com a testimoni d’una identitat, tot i que sigui transitòria: la de la persona que fuig d’una realitat hostil amb les poques pertinences que té. Els objectes, més que mai, esdevenen els més preuats companys de viatge.

Conclusions

A manera de síntesi, m’agradaria aportar algunes pinzellades que considero significatives.

En primer lloc, els objectes no parlen per si sols: cal la interpretació d’aquell que els observa per dotar-los de sentit i de vida. Sobretot, cal fer-los les preguntes adequades i crear espais de participació agradables.

En aquest sentit, les pràctiques que hem analitzat responen a la voluntat de pensar el museu de manera molt més participativa i transgressora, quasi conceptual. Cal entendre que els museus no poden ser mers receptacles d’objectes i que cal dotar-los d’accions concretes per “fer-los parlar”. En la majoria dels casos, i cada vegada més, la filosofia dels equips dels museus va en aquesta direcció, però encara hi ha força reticència a defugir la presentació dels objectes en format de col·lecció clàssica, sobretot pel que fa als museus d’història.

Anant encara més enllà, en aquest assaig es proposa repensar nous espais de memòria en què la rellevància de les peces se centri en la seva càrrega simbòlica, i no tant en allò que representen quant a discurs històric.

En un segon sentit, caldria afegir el fet que el treball de la memòria s’hauria d’abordar des d’una perspectiva holística i no fragmentada o descontextualitzada. És clar i evident que el treball més profund s’haurà de dur a terme amb aquelles persones afectades directament per la pèrdua de memòria, per pal·liar, en la mesura del possible, els efectes adversos que puguin patir. En aquest sentit, tenim força referents a escala nacional. El treball que realitza el CCCB o la Fundació Antoni Tàpies, entre d’altres, amb grups de persones afectades per Alzheimer és excel·lent. En l’àmbit internacional, el gran referent és sens dubte el Museum of Modern Art de Nova York, amb el programa MeetMe.(7)

Però crec que caldria plantejar un treball de la memòria i del record des d’edats primerenques i durant tot el recorregut vital, no només a l’etapa de la vellesa, entenent aquest recorregut de forma continuada, com a línia de vida, i no per fascicles o per capítols deslligats entre si. Cal dignificar la memòria dels nostres antecessors, el llegat del passat, el que hem heretat dels que ja no hi són. I cal també valorar la memòria viva dels que ens acompanyen avui.

Cal posar de manifest, al cap i a la fi, que som qui som perquè milions de vides han anat dipositant anteriorment les seves experiències en el transcurs dels anys. Petites històries que han constituït la Història, amb majúscules.

I tot això mitjançant la poètica de l’objecte. Més enllà del seu ús material o pràctic, proposo que ens centrem en la seva càrrega emocional. Perquè emocionar-nos amb el que compartim és i serà l’única garantia d’aprenentatge.

Notes


(1)

Extret de: Santacana i Mestre, J. i Llonch Molina, N. Museo local: la Cenicienta de la cultura (2008). Gijón: Editorial Trea.

(1)

Extret de: Santacana i Mestre, J. i Llonch Molina, N. Museo local: la Cenicienta de la cultura (2008). Gijón: Editorial Trea.

(2)

Maria Montessori (Itàlia, 1870 - Holanda, 1952): pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra i filòsofa, i una devota catòlica, feminista i humanista italiana. Fou la impulsora d’un novedós mètode pedagògic conegut arreu del món, en el qual els infants aprenen en un ambient distès i relaxat, en què cada nen i cada nena té el seu propi ritme d’aprenentatge.

(2)

Maria Montessori (Itàlia, 1870 - Holanda, 1952): pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra i filòsofa, i una devota catòlica, feminista i humanista italiana. Fou la impulsora d’un novedós mètode pedagògic conegut arreu del món, en el qual els infants aprenen en un ambient distès i relaxat, en què cada nen i cada nena té el seu propi ritme d’aprenentatge.

(3)

Santacana i Mestre, J. i Llonch Molina, N. Manual de didáctica del objeto en el museo (2012). Gijón: Editorial Trea.

(3)

Santacana i Mestre, J. i Llonch Molina, N. Manual de didáctica del objeto en el museo (2012). Gijón: Editorial Trea.

(4)

Santacana i Mestre, J. i Serrat Antolí, N. Museografía didáctica (2007). Barcelona: Ariel Patrimonio.

(4)

Santacana i Mestre, J. i Serrat Antolí, N. Museografía didáctica (2007). Barcelona: Ariel Patrimonio.

(5)

Santacana i Mestre, J. i Llonch Molina, N. Manual de didáctica del objeto en el museo (2012). Capítol “Pautas para el análisis del objeto”, p. 61. Gijón: Editorial Trea.

(5)

Santacana i Mestre, J. i Llonch Molina, N. Manual de didáctica del objeto en el museo (2012). Capítol “Pautas para el análisis del objeto”, p. 61. Gijón: Editorial Trea.

(6)

El Calaix de Memòria és el resultat del treball final de l’assignatura Museografia Didàctica, tutoritzada per la doctora Núria Serrat, al màster de Gestió del Patrimoni de la Universitat de Barcelona (2007).

(6)

El Calaix de Memòria és el resultat del treball final de l’assignatura Museografia Didàctica, tutoritzada per la doctora Núria Serrat, al màster de Gestió del Patrimoni de la Universitat de Barcelona (2007).

(7)

The MoMA Alzheimer’s Project. Making Art Accessible to People with Dementia (www.moma.org/meetme).

(7)

The MoMA Alzheimer’s Project. Making Art Accessible to People with Dementia (www.moma.org/meetme).

Bibliografia

 • Bloc de Museus i Accessibilitat (apartat Memòria). Recuperat de museusiaccessibilitat.blogspot.com
 • Santacana i Mestre, J. i Llonch Molina, N. Museo local: la Cenicienta de la cultura (2008). Gijón: Editorial Trea.
 • Santacana i Mestre, J. i Serrat Antolí, N. Museografía didáctica (2007). Barcelona: Ariel Patrimonio.
 • Santacana i Mestre, J. i Llonch Molina, N. Manual de didáctica del objeto en el museo (2012). Gijón: Editorial Trea.
 • Llonch Molina, N. i Parisi Moreno V. (2016). “Contribuciones a la didáctica de la historia a través del método de análisis del objeto: como ejemplo... una vasulla”. Panta Rei. Revista digital de ciencia y didáctica de la historia.
 • Martínez-Gil, T. i Coma, L. Los arqueo-kits: un proyecto educativo patrimonial para el tratamiento de la arqueología en el Territorio Vetón, en Actas del I Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Mirando a Europa: estado de la cuestión y perspectivas de futuro (2012), Madrid: Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y Observatorio de Educación Patrimonial en España.

Seccions

Paraules claus

Comparteix